Havlíčkova Borová - likvidace kořenové ČOV

Po ukončení výstavby nové centrální chemicko biologické ČOV v Halíčkově Borové je nezbytné odstranit původní kořenovou ČOV, která likvidovala splaškové odpadní vody pouze v části obce.
Ve spolupráci s odbornou firmou byla na základě odběru vzorků vypracována odborná pomoc, která provedla rozbor odebraných vzorků a posoudila jejich kvalitu. Na zaákladě těchto průzkumů byl zpracován projekt likvidace nebezpečných odpadů a zajištěno s podporou vyjádření dokladů dotčených orgánů rozhodnutí o likvidaci původní ČOV příslušných orgánem životního prostředí.

Současně byla organizačně zajštěna změna (rekolaudace) stávající kanalizace z původní jednotné kanalizace na dešťovou, a to po odpojení od nátoku do kořenové ČOV.