Havlíčkova Borová - sanace ploch kořenové ČOV (2022)

Výstavbou nové centrální ČOV v Havlíčkově Borové vyvstala potřeba odstranění původní provozované kořenové čistírny splaškových odpadních vod.

Ve spolupraci s odbornou firmou byl proveden rozbor odpadních vod v nádržích a definovány požadavky na sanaci ekologické zátěže kořenové ČOV směřující k následnému vytvoření podmínek pro realizaci infrastruktury pro průmyslovou zónu v lokalitě.

Následně po vyhodnocení průzkumu a vypracování studie byl vyhotovena peciální projektová dokumenatce na likvidaci staré kořenové ČOV včetně odstranění nebezpečného odpadu z nádrží a bylo zajištěno povolení k odstranění ČOV u příslušného orgánu životního prostředí.